Milieu / Env
Home Tools Eco / Fin Beroep Ver. / Ass. Prof. Arb / Soc Milieu / Env Milieu / Env Burg / Civil Andere

 

UITVOERENDE MACHTEN – POUVOIRS EXECUTIFS


 
BELGIELEX : NEDFR
De meest volledige databank van de overheid omvat overzichtslijsten wetgeving, met links naar de parlementaire werkzaamheden en de rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State. Dit alles samengebracht op één enkele website met eveneens een makkelijke link naar Juridat (algemene rechtspraak). Echt een aanrader.
 

  de Belgische site bij uitstek, zeer makkelijke site voor algemene informatie of om je weg te vinden in institutioneel België

De Regering

Eerste Minister – Premier Ministre

Justitiejustice
Link naar juridische databanken waaronder het Belgisch Staatsblad, de zeer volledige bibliotheek van het Ministerie (enkel voor verwijzingen), Justel, de arresten van bepaalde Gerechtshoven en Rechtbanken.

 
Financiën – finances


Mobiliteit en Vervoer – Mobilité et Transport

Water, Luchtverkeer (chronologische lijst van omzendbrieven), Weg, Rampen (Tabellen met forfaitaire bepaling in waarde en in aantal), rubriek gewijd aan de officiële erkenning van aannemers.
 
Economische Zaken – Affaires Economiques

Euroruimte, Marktordening, Onthaal van de investeerders, Bescherming van de Consument (met mogelijkheid klacht in te dienen). !! gratis toegang tot de bibliotheek van het Ministerie.
 
Tewerkstelling en Arbeid – Emploi et Travail

Links naar bepaalde vakbonden en beroepsorganisaties-  verschillende publicaties - lijst van officieel erkende bedrijven
 
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL EN Ontwikkelingssamenwerking – Affaires et Commerce etrangeres

 

Binnenlandse Zaken – Affaires Intérieur 

Nationale Defensie – Défense 

Ambtenarenzaken – Service Public

Toegang tot de diensten van het Vast Wervingssecretariaat (VWS) met de mogelijkheid de agenda te raadplegen, er zich op te abonneren en zelfs zich in te schrijven voor de verschillende examens.
 
Sociale Zaken –  Affaires Sociales

Normerende teksten.
 
Volksgezondheid en Leefmilieu - Santé Publique et Environnement
 

BUDGET - BUGET